Document de voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades (DVA), també denominat testament vital, és un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor o interlocutora vàlid o vàlida amb el metge o l’equip sanitari, en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Aquest document s’ha de formalitzar, a través de notari o davant de tres testimonis.

Cal incorporar aquest document a la història clínica del pacient

Per tal de facilitar-ne l’accés als metges que l’han de tenir en compte, el document de voluntats anticipades  (DVA) es pot inscriure al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut. D’aquesta manera el document queda incorporat a la història clínica compartida dels pacients i també pot ser visualitzat a la resta de l’Estat espanyol.

Com redactar el document

Abans de redactar el document de voluntats anticipades, és important que us assessoreu. Conèixer bé el decurs que pot prendre la malaltia i les opcions terapèutiques que hi poden haver us pot ajudar a l’hora d’expressar les vostres voluntats amb prou coneixement de causa i amb la major cura possible. Qui millor us pot aconsellar són els metges mateixos, els professionals d’infermeria o altres persones amb experiència en aquest tipus de documents.

No hi ha cap DVA que sigui l’oficial. El contingut del DVA és lliure i no està estandarditzat perquè depèn de la singularitat de la persona que l’escriu. Tanmateix, hi ha diferents models que poden servir de guia.

Per tal que la seva interpretació, i la consegüent aplicació dels professionals, sigui al més adequada possible, és recomanable que el document de voluntats anticipades consti de dues parts: la primera, amb els criteris i les instruccions personals; la segona, amb la designació d’una persona representant. Es poden utilitzar totes dues o només una.

Pel que fa a la primera part, és recomanable que inclogui:

  • Els criteris fonamentals que s’han de tenir en compte: la jerarquia de valors, les creences i les expectatives personals de l’autor del document de voluntats anticipades.
  • Les situacions sanitàries concretes en les quals s’han de tenir en compte aquests criteris fonamentals.
  • Les instruccions i els límits concrets en relació amb l’actuació mèdica davant de decisions previstes en funció de les possibilitats evolutives.

També s’hi poden especificar voluntats relatives a la donació d’òrgans, donació del cos per a la investigació científica o la voluntat sobre l’enterrament o la incineració, entre d’altres.

S’ha de tenir present, però, que possiblement l’autoritat i la potestat respecte a algunes d’aquestes altres consideracions no pertanyi als metges sinó a altres figures professionals, a qui s’haurà d’acudir per tal d’assegurar-ne l’acompliment.

Vídeo informatiu

Guia informativa

Model orientatiu de DVA

On cal anar per tramitar-ho?